Fjorden

Fjorden

Limfjorden, et af Danmarks smukkeste farvande, blev i 2010 kåret til ”Europas bedste sejlerfarvand”, af læserne af det tyske sejlsportsmagasin ’Segeln’, uden tvivl fordi sejlads på fjorden byder på et afvekslende sejlerfarvand og et smukt og meget varieret naturlandskab med høje bakker, dybe dale, søer, hede, strand og en enestående fauna, stille bredninger og vige og til tider barske vande når ’blæsten går frisk over Limfjorden vande’.

Det betyder at Limfjorden kan tilbyde den helt rigtige tur til voksne og børn, begynderen og den meget erfarne roer, uanset om du/I er til lange ture eller smukke rundture.


Kanalen – Frederik d VII’s Kanal

Frederik VII’s Kanal er en 4,4 km lang, ca. 25 m bred og 3 meter dyb kanal, der går fra Løgstør til Lendrup Strand, og er Danmarks længste museumsgenstand. Her kan du ro i sikkerhed uanset vejr og vind.

Den blev taget i brug i 1861 og skulle lette passagen mellem ved at føre skibstrafikken inden om Løgstør Grunde der var så lavvandede at man måtte omlade varetransporter til fladbundede pramme for at få dem forbi.

Der blev anlagt trækveje på begge sider af kanalen, de er i dag yndede kondi- og travestier.

Velkommen til Limfjorden!

Søerne

Vilsted Sø

Vilsted Sø er med sine 450 ha vandspejl (samlet areal 861 ha) Nordjyllands største ferskvandssø, genoprettet i 2005-06 og tilgængelig via mere end 20 km vandresti, gang og bådebroer og handicapvenligt fugletårn.

Det er tilladt at sejle på søen, men uden motor og sejl.

Motorforbud er dog undtaget ved leje af handicapbådene.

Isætning af kanoer/kajakker kan ske ved ophalerpladsen N: 63.06207, E:51.6959.

Vær opmærksom på sejladsforbudszonerne og at der ikke må gøres landgang på øerne.

Der er også adgang til søen via Bjørnsholm Å – (dog kun i perioden 23.juni – 31. december).

Du kan dog ikke sejle hele vejen men må bære båden ca. 200m langs stryget hvor vandet fra søen løber ud i åen. Før træbroen kan du igen sætte båden i vandet og sejle det sidste stykke ud til Limfjorden.

Se yderligere på:
www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/vilsted-soe
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vildsted-soe og www.naturekspeditionen.dk/naturbasen-ved-vilsted-soe

Åerne

Lerkenfeld Å

Lerkenfeld Å er 38 kilometer lang og løber fra sit udspring ved Mejlby vest for Rold Skov og ud i Lovns Bredning. Det er tilladt at sejle fra Dambruget ved Lerkenfeldt Gods til fjorden.

Åen er et yndet sted for lystfiskere, naturelskere og folk med historisk og kulturhistorisk interesse. Den blev fredet i 1978.

Mundingen af Lerkenfeld Å er et godt sted at se på fugle. Her er en N 2000 beskyttet koloni af sangsvaner ande- og vadefugle, store flokke af græssende gæs og på engene yngler rødben, strandskader, viber, bynkefugl og sanglærker.

Sejladsbestemmelser:
Det er tilladt at besejle åen på den 12 km lange strækning fra Storholm (P-pladsen ved Lerkenfeld) til fjorden. NB. De første 400 m. er besværlige p.g.a sten m.v.

Trend Å

Nord for den kongelige Trend Storskov ligger en af Himmerlands smukkeste ådale. Den er med sine græsarealer, sine vidtstrakte moser og sit naturligt slyngede åløb selve indbegrebet af en god, gammeldags ådal med god plads til kreaturer, frøer, vilde planter, fugle, småpattedyr og lystfiskere.

I alt 317 hektar af Trend Ådal er fredet, fra Fredbjerg til Trend. Formålet med fredningen er at bevare de store naturværdier, der er knyttet til denne naturtype, som i dag er sjælden. Klassiske ådale som denne, med slyngede vandløb, moser, enge og opdyrkede arealer, var indtil slutningen af 1800-tallet den dominerende naturtype, mens skove, hegn og træer var sjældne.

Sejladsbestemmelser:
Det er tilladt at besejle åen fra Røjbæk til fjorden


Bjørnsholm Å

Den ca 1,5 km lange Bjørnsholm Å forbinder Limfjorden med Vilsted Sø, og er dermed med til at give en enestående mulighed for at sejle på sø, å og fjord på samme tur.

Vær obs på at åen kun kan besejles i kano og kajak i perioden.

Du kan dog ikke sejle hele vejen men må bære båden ca 200m langs stryget hvor vandet fra søen løber ud i åen. Før træbroen kan du igen sætte båden i vandet og sejle det sidste stykke ud til Limfjorden.

Sejladsbestemmelser:
Det er tilladt at besejle åen fra søen til fjorden, dog kun i perioden 23. juni til 31. december. 

Simensted Å

Simensted Å er ca 50 km lang og løber fra Rold Skov til Hjarbæk Fjord.

Strækningen fra Aalestrup til Borup, et slynget åløb med enge og lyng- og kratbevoksede dalsider på ca 13 km, blev fredet i 1970 og hele strækningen fra Aalestrup til Hjarbæk Fjord er EU habitatsområde.

Sejladsbestemmelser:
Det er tilladt at besejle Simensted Å fra Hannerup Bro til Aalestrup og fra Borup Bro til udløbet i Hjarbæk, dog kun i perioden 15.maj til 31. oktober og i tidsrummet fra 07.00 til solnedgang. Stykket fra Aalestrup til Borup Bro er fredet. 

Generelt

Danmarks søer og vandløb byder på mange smukke natur- og friluftsoplevelser. Se her, hvad du skal vide, før du tager på tur.

For dig er ror eller sejler
Du må ro eller sejle med små fartøjer uden motor på vandløb og søer. I vores område er handicapsejladsen på Vilsted Sø undtaget, som har fire bredejere. Men husk, at din sejlads ikke må være til gene for vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri. Det er en forudsætning, at du kan komme lovligt frem til søen eller vandløbet.

Du må kun sejle på et vandløb eller en sø, som har en enkelt ejer, hvis du har fået lov af ejeren. Det kan være i form af en konkret tilladelse til dig, eller et skilt der giver en generel tilladelse.
Hvis du ikke ved, om en sø eller et vandløb er ejet af en eller flere, og i fald hvem, kan du slå det op i den offentligt tilgængelige database OIS.dk

Offentligt ejede søer og vandløb må du gerne ro og sejle på uden at spørge om lov. Men vær obs. på, at reglerne kan være forskellige fra sted til sted, da den enkelte kommune kan fastsætte regler om offentlig adgang.
Husk derfor at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet.

Til fods
Du må færdes til fods på bræmmer langs vandløb og søer hvis de støder op til u dyrkede arealer, hvor det er lovligt at færdes.

Landgang:
Du må gerne gå i land på offentligt ejede arealer, men brud så vidt muligt anlagte ophalingspladser.
Privatejede arealer må du kun gå i land på, hvis du har ejerens tilladelse. Undtagelsen er privatejede u dyrkede bræmmer, hvis de grænser op til arealer (båd privat og offentlige) hvor det er tilladt at færdes.

Badning
Du må – døgnet rundt – bade i alle offentligt ejede søer med mindre der er skiltet imod det, fx pga.. af fugles yngletid. For private søer gælder der samme regler som hvis du vil ro eller sejle på dem.

Læs også her, hvad du må på søer og vandløb

vandaksen-logo hvidt

Vi søger folk

Vi søger folk, der vil give en
hånd med, i en af vores undergrupper.

Måske det er noget for dig?
Læs mere

Copyright © 2023 Vandaksen | Design og Idé Careteam Fotografi